Soudní spory

Advokát pro soudní spor v Praze

Korporátní právo

Korporátní advokát Praha

Společenství vlastníků

Právník společenstva vlastníků v Praze

Hospodářská soutěž

Prvník obecního a krtajského práva
Advokát pro soudní spor v Praze

Soudní spory

Ne vždy se plně podaří realizovat obchod, smlouvu, či jiné právní vtahy ke spokojenosti jejich účastníků. A byť by mělo být soudní řešení dané věci až poslední, nejzazší variantou (tzv. ultima ratio), mnohdy není jiného východiska. V takovém případě je tu pro Vás advokátní kancelář Munková, Zoufalý, Vochvesta, která pro Vás tuto situaci vyřeší a v soudním či rozhodčím sporu Vás odborně zastoupí.

Naše znalosti, zkušenosti a rozsáhlá publikační činnost přispívá k rychlé orientaci v problému, jeho správné právní kvalifikaci a konečně jeho správnému řešení. Tím dochází ke značné časové úspoře, která se nezbytně projeví i v úspoře nákladů klienta. Nejde o to problém řešit, ale rychle a účelně vyřešit.

Advokátní kancelář Munková, Zoufalý, Vochvesta, před soudy zastupuje, či v posledních letech zastupovala, mnoho významných nadnárodních společností a to v řízeních o nárocích často převyšujících částku 100 mil. Kč.

S advokátní kanceláří Munková, Zoufalý, Vochvesta, dlouhodobě, při řešení soudních sporů, spolupracuje:

Advokát pro korporátní spor v Praze

Korporátní a podnikové právo

Obchodní právo a právo obchodních korporací patří mezi naše hlavní právní oblasti, ve kterých naším klientům poskytujeme právní pomoc. Našim klientům tak pomáháme se zakládáním společností, jejich řízením, prodejem či nákupem. Právní audity a due diligence jsou povětšinou jejich nedílnou součástí. Stejně tak je jejich nedílnou součástí i příprava a realizace smluv, v rámci nichž se řídíme našim interním "Kodexem advokátní kanceláře Munová, Zoufalý, Vochvesta".

S advokátní kanceláří Munková, Zoufalý, Vochvesta v této oblasti práva spolupracuje:

Advokát pro společenství v Praze

Společenství vlastníků

Bytové právo a společenství vlastníků je další oblastí práva, na kterou se advokátní kancelář Munková, Zoufalý, Vochvesta, významně zaměřuje. Je to dáno nejen aktuální potřebou, která zde po účinnosti nového občanského zákoníku vyvstala, ale i nemalou složitostí, která je pro tuto oblastí práva signifikantní.

Ať již jde o uplatňování nároků z nájemních či kupních smluv, nároky z vad společných částí domu či smluv o dílo (rekonstrukce, modernizace), vymáhání pohledávek za jednotlivými vlastníky z titulu neuhrazených záloh či vyúčtování, řešení vztahů z věcných břemen, příprava zasedání shromáždění a statutárie, v tom všem je advokátní kancelář Munková, Zoufalý, Vochvesta, připravena Vám poskytnout právní pomoc.

Advokátní kancelář Munková, Zoufalý, Vochvesta, v současné době zastupuje či jinak poskytuje své služby cca 30 společenstvím vlastníků.

Advokát zabívající se hospodářskou a nekalou soutěží v Praze

Hospodářská soutěž a nekalá soutěž

Právo hospodářské soutěže je jednou z nejsložitější a co do odbornosti nejnáročnější oblastí práva. Uvedené je dáno zejména multidisciplinaritou, kterou tato oblast práva po řešiteli dané kauzy vyžaduje. Shodné lze říci o právu nekalé soutěže.

Advokátní kancelář Munková, Zoufalý, Vochvesta, se dlouhodobě na tyto dvě oblasti práva zaměřuje, přičemž své klienty zastupuje nejen před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v případných navazujících soudních řízeních před správními soudy, ale poskytuje jim i komplexní právní poradenství a zastoupení ve sporech z nekalé soutěže, včetně řízení o předběžných opatřeních.

V rámci práva hospodářské soutěže s advokátní kanceláří Munková, Zoufalý, Vochvesta, spolupracuje:

totop