Aktuality

02.04.2015

Tiskové prohlášení ke kauze Škodův palác


Vyjednávání paní primátorky Mgr. A. Krnáčové o právních zástupcích HLMP s majiteli společnosti Copa Retail k.s. (pronajímatel Škodova paláce) a její komentáře v médiích, se nás dotýkají a máme již i závažné pochybnosti, zda jedná v souladu se zájmy HLMP, které jsme v této věci zastupovali.

HLMP je veřejnoprávním a nikoliv privátním subjektem, ale lze nám (a považujeme i za svoji povinnost) vše v míře přípustné upřesnit.

Paní primátorka, aniž měla již relevantní podklady, zveřejňuje 4. 12. 2014 odpoledne v éteru za HLMP své zásadní stanovisko o nesprávnosti soudní cesty. Poté vyhovuje požadavku paní A. Schaeffer z 12. 12. 2014 na vypovězení naší smlouvy o právním zastoupení „pro úmyslné obstrukce“. V lednu vypisuje výběrové řízení na novou právní kancelář a smlouvou s vítěznou AK KŠB této teprve zadává nalézt případná pochybení v postupu HLMP.

Vyjednáváním s protistranou nás Rada HLMP pověřila v září 2014, jedinou obstrukcí může být naše stanovisko k její třetí nabídce na snížení nájemného již o 25% z aktuální výše 250 mil. Kč ročně. Po ročním vyjednávání učinila protistrana první nabídku po usnesení Rady HLMP o zvolení soudní cesty.

Nabídka byla podmíněná zpětvzetím žaloby. Přes již větší „výhodnost“ obsahovala skryté riziko v předurčení povinnosti HLMP (v nikoliv nereálném případě) postupovat v budoucnu nehospodárně. Na takovéto „úskalí“ v nabídce musí klienta upozornit každý právník.

Případné přijetí nabídky si navíc vyžadovalo i jiná zásadní rozhodnutí HLMP. Nabídka nebyla ani v řadě bodů upřesněna. Pan primátor Dr. Hudeček neshledal sám nabídku (i proto) za ještě věcně projednatelnou v orgánech HLMP a časově již vůbec ne do nadcházejících voleb.

Základní informace byla paní primátorce poskytnuta večer 4. 12. 2014, k avizovanému v médiích jejího jednání s protistranou pak 9.12.2014 i údaje k vyjednávací pozici HLMP i s uvedeným rizikem. 

Vyhovění přání protistrany a komentáře paní primátorky v tisku kopírující pouze vyjadřování protistrany tak vylučují, že by se s těmito podklady seznámila a jejich obsah zvážila.

Rada HLMP zrušila smlouvu s AK KŠB, avšak bez ptaní se po odpovědi, proč protistrana trvala na vyloučení z případu naší AK. Jeví se, že Radě HLMP je zamlčen obsah našich sdělení.

Vždy má být slyšena i druhá strana sporu, natož jde-li o stranu vlastní. Pokud rozhodování za Prahu má být se všemi dosažitelnými vědomostmi, nezbývá nám než předat příslušné podklady členům Rady HLMP a i Kontrolnímu výboru zastupitelstva.

Po seznámení se s nimi si lze učinit představu, zda protistrana nabízí slevu sama od sebe. K témuž by postačilo si pozorně přečíst rozsudek soudu I. stupně, který shledal nárok HLMP po právu a žalobu zamítl pouze pro jeho jiné (dle nás nesprávné) hodnocení vzájemných vztahů při uzavření smlouvy.  

Za AK Munková, Zoufalý a partneři

JUDr. Vladimír Zoufalý

<< Zpět

totop