Historie právní firmy

Advokátní kancelář „Munková, Zoufalý a partneři“ navazuje přímo na „První pražskou komerční a právní kancelář spol. s r.o.“, která byla založena dne 5.6.1990. Následně byla přejmenována na „AK Karas, Oškrdal, Zoufalý a partneři“, v roce 1998 pak na „AK Pelikánová, Voršilka, Zoufalý a partneři“ a od roku 2002 nese název „AK Munková, Zoufalý a partneři“.

 
1991

Založení karlovarského fóra

JUDr. Vladimír Zoufalý zakládá společně s Eduardem Graf von Westphalenem, advokátem z Mnichova, spolek „Karlovarské právnické dny“ – sdružení českých, německých, slovenských a rakouských právníků, které se postupem času stává významným diskusním fórem předních právních odborníků z teorie i praxe.V rámci pravidelných konferencí je zahájena i úzká osobní spolupráce jak s řadou českých i zahraničních právních expertů, tak i s nejvýznamnějšími právnickými nakladatelstvími z těchto zemí.

1992

Veřejné dražby v ČSFR

Kancelář realizuje v ČSFR jako první (a až do roku 2000 patrně jako jediná) veřejné dražby nemovitých zástav k naplnění i uhrazovací funkce zástavního práva. Zaujímá jednu z vedoucích pozic v oblasti sanace pohledávek v ČSFR pro zahraniční i tuzemskou klientelu. Pohledávky českých věřitelů úspěšně uplatňuje i za dlužníky v zahraničí.

1993

Léta 1993–1998

Z „První pražské komerční a právní kanceláře“ se osamostatňuje větší počet advokátních kanceláří. První pražská komerční a právní kancelář jim poskytuje služby a orientuje se na správu majetku, veřejné dražby a veřejnou soutěž. Personální a kapitálové propojení je pak plně ukončeno k 1.1.2000 a spolupráce nadále pokračuje výlučně na smluvní bázi a za podmínek jako mezi nezávislými subjekty.

JUDr. Zoufalý se autorsky podílí na 1. a 2. vydání Velké knihy smluvních vzorů vedoucí autorky JUDr. Jindřišky Munkové (nakl. C.H.Beck). Právní agenda kanceláře spočívá v především v sanaci pohledávek a revitalizaci podniků ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními bankami a ve sporech z privatizace.

Dlouhodobá úzká odborná spolupráce JUDr. V. Zoufalého a ostatních členů kanceláře s Prof. JUDr. Irenou Pelikánovou (Právnická fakulta UK Praha) vyústila v roce 1998 v její příchod do advokátní kanceláře. K tomuto momentu dochází k dlouhodobě budovanému cíli - spojení zkušeností z obchodní praxe (JUDr. Zoufalý), praxe v justici (JUDr. Voršilka) a z právní teorie (Prof. Pelikánová).

Komplexní přístup k řešení problému je zachován i po odchodu Prof. Pelikánové do Prezidia Komise pro cenné papíry a následně k Evropskému soudu I. instance v Lucemburku. Prof. Pelikánová v době svého působení v advokátní kanceláři dokončuje V. dílem nejobsáhlejší a z hlediska právní teorie v posledních dvou desetiletích stále nejvýznamnější Komentář k obchodnímu zákoníku (nakl. LINDE PRAHA, a.s.). V oblasti pohledávek kvantitativně poprvé převažuje zajištění a úspěšné uplatňování pohledávek českých věřitelů v zahraničí (Itálie, SRN, Rakousko, SR).

2000

Rok 2000

Partnerem advokátní kanceláře se stává Mgr. Lukáš Damborský. V kanceláři působí do té doby již několik let jako právní asistent a koncipient. Zaměřuje se na cenné papíry (zejména směnky) a zakládání společností včetně fúzí a transformací.

JUDr. Zoufalý přednáší na Vídeňské hospodářské universitě v rámci FOWI - Výzkumného institutu pro středo- a východoevropské hospodářské právo. Kancelář úspěšně zastupuje své klienty v řadě sporů z leasingových smluv.

2001

Rok 2001

JUDr. Zoufalý přebírá od JUDr. Jindřišky Munkové hlavní vedení autorského kolektivu pro 3. vydání Velké knihy smluvních vzorů (nakl. C.H.Beck), zahrnující již i rozsáhlou novelizaci obchodního zákoníku k 1.1.2001.

Z právně významnějších případů uplatňuje advokátní kancelář odpovědnost členů představenstva za porušení povinnosti požadovat řádné splnění závazku akcionáře k splacení vkladu do základního kapitálu.

2002

Rok 2002

Partnerem advokátní kanceláře se stává JUDr. Jindřiška Munková (dosud Úřad Vlády ČR, ředitelka odboru kompatibility s právem EU). JUDr. Munková se dále zaměřuje na oblast právní teorie, obchodních závazků, hospodářské soutěže, nekalé soutěže a spotřebitelských smluv.

Advokátní kancelář v zastoupení banky v rámci jediné kauzy zahajuje současně více než 40 sporů o popření pohledávek a navrácení majetku do konkursní podstaty. Prostřednictvím těchto sporů advokátní kancelář navíc dokumentuje vyvádění majetku a další transakce mezi cca 25 propojenými subjekty.

2005

Rok 2005

Partnerem kanceláře se stává Mgr. Josef Kavalec (dosud Nejvyšší soud ČR, asistent soudce obchodněprávního kolegia). Jeho příchodem posiluje kancelář svoji znalost způsobu uvažování soudů, rozhodovacích schémat, jakož i struktury a formulování "právních vět" z judikatury. Mgr. Kavalec se specializuje na žaloby z porušení práva, cenné papíry a nekalou soutěž.

AK realizuje rozsáhlé Due Diligence významné společnosti při změně statutárních orgánů. Z významnějších právních analýz pak soulad zákona o loteriích se směrnicemi EU a judikaturou ESD, ve spolupráci s BXL s.r.o., JUDr. P. Teličkou.

2006

Léta 2006-2007

JUDr. Munková dokončuje v autorském kolektivu mezioborovou učebnici Soutěžní právo (nakl. C.H.Beck) a spolu s JUDr. Vladimírem Zoufalým v autorském kolektivu vydávají V. vydání Velké knihy smluvních vzorů, vyznačující se nově rozborem značného množství judikatury NS ČR.

V létě 2007 provádí AK Due Diligence pro investory při vstupu do průmyslové investice ve výši 1,5mld. Kč a dále při nákupu dvou českých a dvou zahraničních společností. Naopak ve dvou případech AK zastupuje prodávající při prodeji jimi vlastněných a ovládaných společností.

2008

Léta 2008-2010

AK řeší spory o vyloučení věcí z konkurzní podstaty ve výši cca 130 mil. Kč, dále zastupuje přibližně 145 žalobců ve věci jejich nároků na náhradu škody vůči státu z titulu jeho odpovědnosti za nesprávný úřední postup a rovněž se zabývá množstvím sporů o náhradu škody mezi společenstvími vlastníků jednotek a developery.

V dubnu 2010 umírá JUDr. Jindřiška Munková.

2011

Rok 2011

Junior partnerem advokátní kanceláře se stává JUDr. Petr Vochvesta. V kanceláři působí do té doby již jako koncipient. Zaměřuje se na hospodářskou soutěž a insolvenci.