Principy účtování

 1. Nikdo nezná vše, ale studium práva se neúčtuje. Účtuje se znalost práva a hledání konkrétního řešení za pomoci literatury, judikatury etc.
 2. Advokát má řešit problémy samostatně, nezávisle na klientovi, kterému předkládá až výsledné alternativy postupů a jejich stručné zdůvodnění. Každé další podávání zpráv obsahující pouze teoretické rozbory, je často nadbytečné, zvyšuje náklady pro klienta, a takové zprávy lze podávat jen na výslovné vyžádání.
 3. Dokonale zpracovaný právní rozbor lze nejlépe rozeznat jeho výstižností a pochopitelností téměř i pro laika. Neexistuje přímá úměra mezi množstvím popsaného papíru a vyúčtovanou cenou, a naopak.
 4. Ne každé přání klienta je i právně řešitelné. Pokud by bylo plněno pouze jeho přání, mohlo by to založit i pozdější zpochybnitelnost ujednání a být tedy i na úkor klienta samotného. Optimální, a to i z hlediska celkových nákladů na právní služby, je vytvářet s klientem již zadání a podílet se tak na přípravě jeho vlastního rozhodnutí na základě reálné skutkové i právní situace.
 5. Písemný i telefonický styk s klientem k organizační stránce či upřesnění údajů nelze účtovat jako odbornou práci. Nesamostatné práce asistentů a koncipientů bývají zpravidla obsaženy v ceně práce advokáta. Pokud tomu tak není, mělo by být vždy výslovně uvedeno, že se účtují samostatně, za jakých podmínek a v jakých sazbách. Samostatně účtované práce koncipientů a asistentů by již měly obsahovat supervizi advokáta.
 6. Pracnost konkrétního případu lze po projednání s klientem mnohdy odhadnout a stanovit zhruba i cenu předem.

Orientační min. časová náročnost sepsání velmi jednoduchých smluv s již jasně a správně danými podmínkami

Občanské, obchodní a konkurzní právo
 • smlouva o prodeji akcií: 1 hod.
 • smlouva o převodu obchodního podílu mezi společníky: 2 hod.
 • smlouva o zajištění pohledávky převodem práva: 3 hod.
 • nájemní smlouva - nebytové prostory: 2 hod.
 • smlouva o převodu nemovitosti: 1 hod.
 • žaloba o určení (řádně doložené) pohledávky v insolvenčním řízení (bez zastupování): 2 hod.
 • smlouva o převodu nemovitostí včetně návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí: 2-3 hod. (byt 4 - 5 hod.)
 • zástavní smlouva k nemovitosti: 2 hod.
Trestní právo
 • trestní oznámení - zpronevěra hotovosti zaměstnancem s hmotnou odpovědností: 3 hod.
 • stížnost proti usnesení policejního orgánu o odložení věci pro evidentní procesní pochybení: 2 hod.

Tyto časové údaje počítají s předběžným zpracováním podkladů a podmínek klientem, tj. s tím, že jsou kompletní a postačují k průkaznosti nároku či tvrzení. Rovněž , že strany mají jasnou a plně a správně projednanou představu a na této se shodli. Cenu není naopak možné stanovit v případech stranami nedostatečně předjednanými podmínkami či soudních sporů, kdy nelze nikdy předjímat reagenci druhé strany.

Uvedené časové odhady zahrnují pouze nejnutnější vlastní čas advokáta, záleží i na rychlosti a rozhodnosti klienta. K tomu přistupuje ještě čas nutný ke kompletaci podkladů a potřebných údajů a jejich zapracování do textu vlastních dokumentů, tj. práci koncipienta či právního asistenta a při jejich větším rozsahu jsou tyto již také účtovány.

 

 

 

Zpět