Cena právních služeb

Obecně je advokát povinen na začátku prvního jednání po seznámení se s věcí klientovi sdělit, zda navrhuje smluvní či mimosmluvní odměnu. V případě, že seznání klienta např. se svými hodinovými sazbami a klient s jejich vědomím si vyžaduje dále činnost advokáta, má se bez dalšího za to, že schválil i jeho odměnu.

Pozn. Uvedené platí jen pokud advokát používá stále stejné sazby a tyto jsou pro svoje zpřístupnění veřejnosti prokazatelné. Pochopitelně platí, že „co je psáno, je i dáno.“

Přečtěte si také něco o principech účtování.

Smluvní odměna

Smluvní odměna může být sjednána hodinovou sazbou nebo pevnou sazbou a v případech jako je vymáhání pohledávek či soudních sporů může být sjednána také jako podílová odměna, tj. procentem na dosaženém výsledku - např. efektivně připsané na účet klienta.

Mimosmluvní odměna

Zákon předpokládá u všech smluvně-příkazních vztahů, že jsou prováděny za úplatu. Není-li přímé a konkrétní dohody o výši odměny, řídí se odměna dle advokátního tarifu, tj. dle aktuálně platné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR. Mimosmluvní odměna je stanovena vždy za úkon podle hodnoty sporu.

Náhrada nákladů právního zastoupení před soudem (tzv. přísudek)

V případě vyhraného sporu s výjimkou šikanózních žalob soud přizná straně, která měla ve sporu úspěch, i náhradu soudních nákladů. Tím je zejména soudní poplatek a náhrada nákladů za právní zastoupení advokátem. Soud na návrh učiněný před vyhlášením rozsudku v rozhodnutí přizná i tuto náhradu nákladů řízení, jako součást rozsudku, samostatným výrokem, a ačkoliv mají být uhrazeny na účet advokáta, jde však o plnění pro klienta. Má-li již advokát od klienta předběžně zaplaceno a není-li dohodnuto jinak, je povinen tento přísudek mu vrátit. V případě pouze částečného úspěchu ve věci se nárok na náhradu snižuje tak, že neúspěšná část se považuje za úspěch protistrany a přiznává se naopak tato náhrada v její prospěch - tzn. po zápočtu jde o snížení dvojnásobné.

V rozhodování o volbě typu odměny by Vám mohl pomoci i tento článek - Smluvní nebo mimosmluvní odměnu?